TAŞINMAZ TİCARETİ YETKİ BELGESİ VERİLMESİNDE GEREKLİ BELGELER

03 Mart 2021

Yetki belgesi başvurusu için gerekli evraklar 
1)Oda kayıt belgesi(son üç ay içerisinde alınmış)
2)Vergi levhası fotokopisi
3)Öğrenim durumunu gösterir belge
4)Mesleki yeterlilik belgesi(yönetmeliğin yayınlanma tarihinden önce bu işi yapan emlakçılar için halk eğitim merkezleri ya da MEB tarafından yetkilendirilen meslek odalarınca verilen eğitim sonucunda alınan kurs bitirme belgeleri Yönetmeliğin yayımından önce veya sonra taşınmaz ticaretiyle iştigal edenler için üniversitede emlakçılık ile ilgili bir bölüm bitirenlerin diplomaları kurs belgesi veya mesleki yeterlilik belgesi olarak kabul edilecektir.)
5)
Ticari işletmeler için başvuran ve mesleki yeterlilik belgesine sahip kullanıcının yetkili olarak atandığı tarihteki ticaret sicil gazetesi 
6)Ticari işletmeler için başvuran ve mesleki yeterlilik belgesine sahip kullanıcının şirketi temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösterir imza sirküleri
7)Adli sicil(sabıka)kaydı “başvuru esnasında adli sicil kaydı, arşiv kaydı ya da her ikisi bulunan tacirler veya esnaf ve sanatkârlar için bu kaydın yönetmeliğin 6. maddesinin birinci fıkrasının ç bendinin beş numaralı alt bendinde sayılan suçlar “(kasten işlenen bir suçtan dolayı veya affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması)kapsamında olup olmadığının tespiti için ilgili mahkemeden alınan yazının da sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
Yetki belgesi başvuruları Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden yapılacaktır.
Taşınmaz Ticareti Başvuru Adresi:   
https://ttbs.ticaret.gov.tr/
 
Mesleki Yeterlilik Belgesi veren Kurumlar:
 
Mesleki Yeterlilik Belgesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilen kuruluşlar tarafından verilmektedir. 20 Haziran 2019 tarihi itibariyle ilimizde

İZMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ - Usta Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi İktisadi İşletmesi Telefon:0 232 482 11 65 İsmet Kaptan Mah. Şevket Özçelik Sk.59/514 Konak/İzmir 35210 / İZMİR  adresinde belge vermektedir.

Ülkemizde bu konuda hizmet veren kuruluşlara http://eski-portal.myk.gov.tr/  linkinden ulaşılabilmektedir.

Müdürlüğümüze yapılan taşınmaz ticareti yetki belgesi başvuruları ve  sonrasında yapılan denetimlerde teslim alınan belgelerle ilgili olarak geri dönüşler elektronik posta adreslerinize yapılacaktır. Elektronik posta adreslerinizin sıklıkla kontrol edilmesi rica olunur.