İZMİR ÇEVRE,ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İLANI

11 Nisan 2022

 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Ek 3’üncü maddesi ve 15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara dayanılarak düzenlenen Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında mülkiyeti Hazine adına kayıtlı aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz üzerinde 49 (kırk dokuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilecektir.

 
Taşınmaz
No
 
İli
 
İlçesi
 
Mahallesi
 
Ada
 
Parsel
 
Cinsi
 
Yüzölçümü
        (m²)
Taşınmazın İrtifak Hakkı Tesis Edilecek Kısmı (m²)  
İmar Durumu
 
Yapılacak Yatırım Türü
 
Taşınmazın Toplam    Rayiç Değeri (TL)
 
    Son
  Başvuru
    Süresi
 
35030102314
 
İzmir
 
Buca
 
Zafer
 
52002
 
13
Et Entegre Tesisi ve Müştemilatları  
105.696,85
 
83.400,00
Belediye Hizmet Alanı Sanayi-İmalat  
100.080.000,00
 
27.05.2022
 
  • Teşvikten Yararlanma Koşulları

 
1-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) verilmiş yatırım yeri tahsisi destek unsurunu içeren yatırım teşvik belgesi sahibi olan veya yatırım teşvik belgesine esas olmak üzere firma adı, yatırımın konusu, kapasitesi gibi yatırımın karakteristik değerlerini içerecek şekilde yatırım yeri tahsis edileceğine ilişkin yazı verilmiş olan,
2- İrtifak hakkına konu taşınmaz üzerinde gerçekleştirilecek toplam yatırım tutarı, taşınmaz maliki idaremizce takdir edilen rayiç değerin, üç katından az olmayan (ancak, toplam sabit yatırım tutarı bir milyon Türk Lirasından az olmayan),
3- Talep edilen taşınmazın bulunduğu ilçenin mülki sınırları içinde organize sanayi veya endüstri bölgesi bulunması halinde, bu bölgelerde yer alabilecek yatırımlar için tahsis edilecek boş parsel bulunmaması veya bu bölgelerde yapılması uygun görülmeyen yatırımlardan olması şartlarını taşıyan,
4- Taahhüt edilen yatırımın en az yüzde yirmisini karşılayacak miktarda ve taahhüt içermeyen net öz kaynağa sahip olan,
5-Yatırımın ne şekilde finanse edileceğini beyan eden,
6-Taahhüt edilen yatırımlarda elli milyon Türk Lirasını aşan yatırımlarda fizibilite raporu ve finansman tablosunu veren,
7-Bu Usul ve Esaslarda belirtilen diğer şartları yerine getiren gerçek ve tüzel kişiler yatırım yeri tahsisi teşvikinden yararlanabilecektir.
8-Bu Usul ve Esaslarda belirtilen teşvikten;  arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tabi olmayan diğer harcamalar ile 13/06/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu gereği finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, 16/07/1997 tarihli ve 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 08/06/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar ve rödovans sözleşmesine bağlı olarak yapılan yatırımlar yararlanamaz.
B-Başvuru Şekli ve Yeri
 
1-Yatırımcıların 03.09.2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasların ekindeki belgelerden Ek-1’de yer alan talep formunu doldurarak, Ek-2’de yer alan yatırımcılardan istenecek belgeler ve Ek-6’da yer alan yatırım bilgi formu ile 3 takım (1 asıl, 2 kopya)  birlikte Şirketin unvanının, tebligata esas açık adresinin yazılı olduğu kapalı zarf içinde (herhangi bir kazıntı ve silinti bulunmaksızın) 27/05/2022 Cuma günü mesai bitimine kadar Adalet Mahallesi Anadolu Caddesi No:41/2 adresindeki İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği  İl Müdürlüğüne (Konak Emlak Müdürlüğü) başvurarak tutanak karşılığı dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir.
2-Başvuru sırasında yatırımcının, bütçeye gelir kaydedilmek üzere; İzmir Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü hesabına 2.500,00 TL yatırarak alındı makbuzunu diğer belgelerle birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği  İl Müdürlüğüne (Konak Emlak Müdürlüğü) vermesi zorunludur. Bu bedelin yatırıldığına ilişkin makbuz olmaksızın yapılan başvurular kabul edilmez.
3-Ek-2 belgelerden olan son üç yıla ait karşılaştırmalı bilançonun Vergi Dairesince; geçmiş yıla ait kesin mizan ile cari yıla ait geçici mizanın Mali Müşavirce onaylı olması gerekmektedir.
4-Yapılacak yatırım ile taşınmazın imar planında ayrıldığı amacın birbirine uygun olması gerekmektedir.
5-İrtifak hakkının tapuya tesciline ilişkin işlemler ile bu hakların devri ve terkini, yapı ve tesislerin inşası ve kullanımı için ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harç, prim vb. mali yükümlülükler yatırımcı tarafından karşılanacaktır.
6-Yukarıdaki taşınmaz için başvuracak yatırımcılardan hangisi lehine irtifak hakkı tesis edileceğine ilişkin karar, bu Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasların 14.maddesine istinaden kurulacak komisyonun yapacağı değerlendirme sonucu verilecektir.
7-Taşınmaz üzerine kurulacak tesisler hakkında ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşünün alınması zorunludur.
8-İrtifak hakkı tesis edilecek taşınmazın maliki olan İdaremizce, yatırımcılar tarafından gereken hallerde tescil, ifraz, tevhit, terk vb. işlemlerin yaptırılması amacıyla fiili kullanım olmaksızın bedelsiz olarak bir yıl süreyle ön izin verilebilir ve bu süre gerek duyulması halinde bir yıl uzatılabilir.
9-Yatırımcılar müracaat sürelerini geçirmemek şartıyla bizzat başvurabilecekleri gibi taleplerini posta (PTT) aracılığıyla da yapabilirler. Ancak, postada doğabilecek gecikmeden dolayı İdare ya da komisyon sorumlu tutulamaz.
10- Taşınmazın üzerinde bulunan yapılar için 2022 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri esas alınmak suretiyle tespit edilen 64.581.027,84.-TL. tutarında ön izin lehtarı tarafından teminat mektubu verilecek ve bahse konu taşınmaz üzerinde ön izin lehtarı lehine irtifak hakkı tesis edildikten sonra mevcut binanın yıkılarak yerine yenisinin yapılmasını müteakip alınan teminat mektubu hak lehtarına iade edilecektir
11-İrtifak hakkı tesisine ilişkin ilan metni, http://www.milliemlak.gov.tr , http://izmir.csb.gov.tr internet adreslerinde görülebilir ve (0 232)  341 68 00 numaralı telefondan bilgi alınabilir.       
 
 İLAN OLUNUR